Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Kviberg

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 132 kV markkabel mellan Kviberg och Sävenäs i Göteborg stad, Västra Götalands län.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 132 kV markkabel mellan Kviberg och Sävenäs i Göteborg stad, Västra Götalands län.

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i Göteborg stad. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 2 oktober 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Frida Eriksson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: frida.eriksson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Frida Eriksson, Tel: 010-721 02 91, e-mail frida.eriksson@wsp.com

Sista dag för synpunkter

2 oktober 2018

Kontaktperson

Frida Eriksson

Telefon

010-721 02 91

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Bilagor

Kartbild