Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Lackarebäck luftledning

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintliga luftledningar i Lackarebäck i Göteborgs och Mölndals kommuner, Västra Götalands län.

Översiktskarta för luftledning vid Lackarebäck

Bakgrund

Ansökan gäller två befintliga parallella kraftledningar med en nominellspänning på 132 kV. Den aktuella sträckningen byggdes år 1997 och berör en 1,1 km lång sträcka. Ledningarna är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till närliggande verksamhetsområde och flera stadsdelar i kommunerna.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 31 oktober 2018.

Synpunkter skickas till

WSP SVERIGE AB, Att: Malin Eriksson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: malin.e.eriksson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Malin Eriksson, Tel: 010-721 03 92, e-mail malin.e.eriksson@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

31 oktober 2018

Kontaktperson

Malin Eriksson

Telefon

010-721 03 92

Samråd att ladda ner

Samrådshandlingar
Bilaga 1 - Karta