Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Lackarebäck

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig kraftledning i Lackarebäck, Mölndals kommun, Västra Götalands län.

Bakgrund

Ansökan gäller fyra befintliga parallella markkablar med en nominell spänning på 132 kV. Den aktuella sträckningen byggdes år 2012 och berör en ca 800 m lång sträcka. Ledningarna är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till närliggande verksamhetsområde och flera stadsdelar i kommunen.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 31 oktober 2018.

Synpunkter skickas till

WSP Sverige AB, Att: Daniel Johansson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: daniel.u.johansson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Daniel Johansson, Tel: 010-722 94 04, e-mail daniel.u.johansson@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

31 oktober 2018

Kontaktperson

Daniel Johansson

Telefon

010-722 94 04

Dokument att ladda ner

Samrådshandlingar
Bilaga 1 - kartor