Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Lextorp - Göta och Göta - Lödese

Samråd om förlängda nätkoncessioner för befintliga linjer i Trollhättans och Lilla Edets kommuner.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängda nätkoncessioner för linje för befintliga 45 kV kraftledningar mellan Lextorp - Göta och Göta - Lödöse i Trollhättans och Lilla Edets kommuner, Västra Götalands län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

De aktuella ledningssträckningarna är befintliga och något markarbete kommer ej att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Västra Götalands län, Trollhättans och Lilla Edets kommuner, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Projektets samrådshandling som beskriver sträckningarnas utformning och miljöpåverkan finns att laddas ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Synpunkter lämnas senast 2018-01-15 till WSP Sverige AB, Att: Daniel Johansson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: daniel.u.johansson@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Daniel Johansson, tel. 010-722 94 04 eller e-post: daniel.u.johansson@wsp.com.

Vattenfall Eldistribusion AB

Sista dag för synpunkter

15 januari 2018

Kontaktperson

Daniel Johansson

Telefon

010-722 94 04