Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Lextorp-Högstorp

Samråd inför förnyad ansökan om nätkoncession för linje i Lilla Edets och Trollhättans kommuner

Kartbild Lextorp-Högstorp

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig regionnätsledning mellan Lextorp i Trollhättans kommun och Högstorp i Lilla Edets kommun. Ledningen är en 130 kV luftledning med en total längd på cirka 20 km. Ledningen är nödvändig för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder ibland annat Lilla Edet.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 24-25 § Miljöbalken. Detta samråd sker med länsstyrelsen, berörda kommuner och berörda fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Vi vill härmed informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 9 februari 2018 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till: Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö.

Sista dag för synpunkter

9 februari 2018

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76