Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Lyse-Kådene-Lysekil

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 40 kV (nominell spänning) luftledning mellan Lyse-Kådene-Lysekil i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

Översiktskarta över luftledning

Bakgrund
Den aktuella sträckan mellan Lyse-Kådene-Lysekil är ca 6,8 km lång och utgörs av en 45 kV luftledning. Den aktuella sträckningen Lyse (Klättene)-Lys gn stn byggdes år 1989 och sträckan Lyse gn stn-Lysekil byggdes år 1961. Den befintliga ledningen utgör en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till Lysekil med omgivande bebyggelse samt landsbygden i regionen.

Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?
Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 12 november 2018.

Synpunkter skickas till
WSP, Att: Åsa Lindbom, Box 13033, 402 51 Göteborg eller via e-post: asa.lindbom@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Åsa Lindbom, Tel: 010-722 70 01 eller via e-post: asa.lindbom@wsp.com

Sista dag för synpunkter

12 november 2018

Kontaktperson

Åsa Lindbom

Telefon

010-722 70 01

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag
Bilaga - kartor