Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Målsryd — Hillared

Vattenfall Eldistributions samråd i Borås och Svenljunga kommuner.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luftledning mellan Målsryd och Hillared, Borås och Svenljunga kommuner.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luftledning på 8,5 km mellan Målsryd och Hillared, Borås och Svenljunga kommuner. Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Alternativa sträckningar

Alternativa sträckningar har delvis beaktats men bedöms i detta fall inte vara aktuella att utreda vidare då det rör sig om en befintlig luftledning som till stor del löper parallellt med väg.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 23-25 §§ miljöbalken. Samråd genomförs nu med myndigheter, fastighetsägare och övriga som kan tänkas bli särskilt berörda av ledningen. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 15 juni 2018.

Synpunkter skickas till:

WSP AB, Att: Jenny Pettersson, Box 714, 251 07 Helsingborg eller e-post: jenny.a.pettersson@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Jenny Pettersson, tel. 010-722 90 09 eller e-post: jenny.a.pettersson@wsp.com

Sista dag för synpunkter

15 juni 2018

Kontaktperson

Jenny Pettersson

Telefon

010-722 90 09