Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Nästmur–Karskär

Samråd om förlängd nätkoncession för linje i Gävle kommun.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 132 kV kraftledning mellan Nästmur och Karskär i Gävle kommun, Gävleborgs län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Gävle kommun och särskilt berörda.

Vattenfall Eldistribution AB vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med allmänheten och övriga som kan ha synpunkter på projektet. Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan kan laddas ner längre ned på sidan. 

WSP Sverige AB har av bolaget fått i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen. Information och synpunkter (yttranden) som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Samrådsyttrande lämnas senast 15 januari 2019 till WSP Sverige AB, Att: Maja Hemph Westerfelt, Dragabrunnsgatan 41A 753 20 Uppsala eller e-post: maja.hemph.westerfelt@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Maja Hemph Westerfelt, tel. 010-722 79 09 eller e-post: maja.hemph.westerfelt@wsp.com

Sista dag för synpunkter

15 januari 2019

Kontaktperson

Maja Hemph Westerfelt

Telefon

010-722 79 09

Dokument att ladda ner

Samrådshandlingar

Bilagor 1–3