Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Nordmaling – Olofsfors

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om ny nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luftledning mellan Nordmaling och Olofsfors i Nordmalings kommun, Västerbottens län.

Ledningarna är viktiga delar i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera samhällen och landsbygden i regionen.

De aktuella ledningssträckningarna är befintliga varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 16 mars 2018.

Synpunkter skickas till:

WSP AB, Att: Anna Enborg, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: anna.enborg@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anna Enborg, Tel: 010-722 61 97, e-mail anna.enborg@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

16 mars 2018

Kontaktperson

Anna Enborg

Telefon

010-722 61 97

Dokumet att ladda ner

Samrådshandling

Översiktskarta