Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för en 22 kV markkabel i Norrflärke, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Inför ansökan om tillstånd genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med länsstyrelsen samt kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar miljökonsekvensbeskrivningen.

Syftet med ansökan är att förstärka lokalt elnät för att klara dagens och framtidens behov. Den ansökta kraftledningen kommer med detta att kunna förse Norrflärke m.fl. byar från olika håll. Regeringen har även höjt kraven mot elbolagen att avbrottstider skall sänkas, vilket möjliggörs med detta projekt. 

Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd.

Samrådshandling med bilagor finns att hämta längre ned på sidan.

Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Belinda Norman, Tel: 010-722 67 92,   eller belinda.norman@wsp.com

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 4/5-2018 till:

WSP
Storgatan 59
Box 502
901 10 Umeå

eller till:

belinda.norman@wsp.com

Sista dag för synpunkter

4 maj 2018

Kontaktperson

Belinda Norman

Telefon

010-722 67 92

Dokuement att ladda ner

Samrådshandling

Bilaga — Kartor

Developer Tools


Cache options

Consumption options