Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Nynäshamn

Samråd om förlängd nätkoncession för befintlig linje i Nynäshamns kommun.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 20 kV kraftledning vi vid Nynäshamn i Nynäshamns kommun, Stockholms län, och genomför nu undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig och något markarbete kommer ej att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås kommun och särskilt berörda.

Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att laddas ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Synpunkter lämnas senast 2018-06-04 till WSP Sverige AB, Att: Frida Eriksson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: frida.eriksson@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Frida Eriksson, tel. 010-721 02 91 eller e-post: frida.eriksson@wsp.com.

Vattenfall Eldistribusion AB

Sista dag för synpunkter

4 juni 2018

Kontaktperson

Frida Eriksson

Telefon

010-721 02 91