Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sala–Stampers och Sala–Kila

Samråd om förlängd nätkoncession för två linjer i Sala kommun.

Karta över sträckningsförslag

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för två befintliga 22 kV kraftledningar mellan transformatorstation Sala–områdeskoncession (vid Stampers) och transformatorstation Sala–områdeskoncession (vid Kila).

Bakgrund

De aktuella ledningarna byggdes år 1976. Ledningarna är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och är av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till landsbygden väster om Sala.

De aktuella ledningssträckorna är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett gemensamt undersökningssamråd för de båda ledningarna enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 23 augusti 2019.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Malin Eriksson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: malin.e.eriksson@wsp.com

Under semestertid (v 28-32) är möjligheten att svara på frågor via telefon begränsad så yttrande och frågor mottas företrädesvis via mail.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Malin Eriksson, Tel: 010-721 03 92, e-mail malin.e.eriksson@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

23 augusti 2019

Kontaktperson

Malin Eriksson

Telefon

010-721 03 92