Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Saxnäs — Klimpfjäll

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för linje för en befintlig 40 kV kraftledning mellan Saxnäs och Klimpfjäll i Vilhelmina kommun, Västerbottens län.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om nätkoncession genomförs nu ett gemensamt undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda, samt med övriga statliga myndigheter och den allmänhet som kan antas bli berörd.

Vattenfall Eldistribution vill med denna annons informera och inbjuda till skriftligt samråd med allmänheten och övriga som kan ha synpunkter på projektet. Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan kan laddas ner från: www.vattenfalleldistribution.se/samrad

WSP Sverige AB har av bolaget fått i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Synpunkter lämnas senast 2018-03-23 till WSP Sverige AB, Att: Belinda Norman, Storgatan 59, Box 502, 901 10 Umeå eller e-post: SEPROJ.10260923@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Belinda Norman tel. 010-722 67 92, 070-269 39 12 eller e-post: belinda.norman@wsp.com

 

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

23 mars 2018

Kontaktperson

Belinda Norman

Telefon

010-7226792