Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Skälvum-Månstorp

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för de befintliga luftledningarna mellan Skälvum och Götene respektive och Götene och Månstorp i Götene kommun, Västra Götalands län.

Ledningarna består av två 130 kV luftledningar med en total längd på cirka 10 km som uppfördes 1985 respektive 1978. Ledningarna går från Skälvum, via en transformatorstation öster om Götene, till Månstorp och är nödvändiga för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i Götene och kringliggande landsbygd.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 24-25 §§ Miljöbalken. Detta samråd sker med länsstyrelsen, berörd kommun och berörda fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningarna i befintliga sträckningar och utförande. Vi vill härmed informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta, malin.jonevall@poyry.com eller 070 5615818.

Skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 20 mars 2018 och skickas via e-post till malin.jonevall@poyry.com eller i adresserat brev till ”Pöyry Sweden AB att. Malin Jönevall, Box 24015 SE-104 50 Stockholm”.

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

20 mars 2018

Kontaktperson

Malin Jönevall

Telefon

070-561 58 18