Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bakgrund

De senaste årens befolkningsökning i Solna, med en hög inflyttningstakt och ett ovanligt snabbt bostadsbyggande ställer nya krav på elnätet inom staden. Utöver det har en ny elintensiv infrastruktur växt fram med utbyggnad av spårtrafik, laddstationer för elbussar och elbilar samt ny industrialisering byggd på el, exempelvis medicintekniska företag. Utvecklingen av samhället pågår ständigt och för att möjliggöra den måste kapaciteten i elnätet förstärkas.


Vad gör vi?

För att möta det ökade behovet av el och möjliggöra en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Solna, bygger vi nya regionnätstationer som tillsammans med nya markkablar med högre kapacitet (130 kV) än tidigare, kommer att ge mer kraft och stabilitet i elförsörjningen till Solna när staden växer. Vi arbetar så långt som möjligt i befintliga ledningssträckningar men på vissa sträckor behöver kablar även dras i nya stråk för att anpassas till samhällets krav och en effektiv överföring av el.

Projekt Solnavägen - Fastigheten Tomteboda 10

Regionnätsstationen vid Solnavägen uppförs med anledning av att den nya stadsbebyggelsen i Solna ökar belastningen på elnätet. Den nya stationen kommer att säkra elförsörjningen till stora delar av Solna, bland annat till Nya Karolinska sjukhuset. I öster gränsar tomten mot Fogdevreten, en kommande nyexploatering som är en del i omvandlingen av Solnavägen till Solna boulevard - en levande stadsgata. I söder kommer transformatorstationen att gränsa mot McDonalds och i väster mot en Preem-mack. Fastigheten har tidigare inrymt en biltvätt men idag finns ingen bebyggelse kvar, frånsett en mindre lokalnätstation som kommer att ersättas i detta projekt.
Regionnätstationen beräknas stå färdig under 2024.

Värt att veta om stationen

Regionnätsstationen är placerad på tomtens bakkant för att respektera säkerhetsavstånd mellan transformatorer och den beslutade exploateringen av grannfastigheten för bostäder.
Fasadens höjd styrs av de stora transformatorernas behov. För att hålla nere gavlarnas höjd har en horisontell takfot valts.
Genom att klä byggnaderna med återvunnet tegel minskar klimatavtrycket med över 90 procent jämfört med att använda nytillverkat tegel. Närmast Solnavägen utformas en grönyta med träd som skapar en grön korridor med bullerdämpning och blir en trevlig grön miljö för närboende. Samtidigt kan hela 600 kubikmeter dagvatten och skyfall fångas upp inom området vid behov. Med hjälp av olika arter av träd och växter ökas den biologiska mångfalden och skapar variation i upplevelsen av det gröna över året. Mot söder planteras en trädrad som skapar en grön ridå mot McDonalds. Solceller på taket stöttar stationens interna drift och minskar belastningen på det kommunala elnätet.

Bild

Developer Tools


Cache options

Consumption options