Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Stava — Täljö

Samråd om förlängd nätkoncession för befintlig linje i Österåkers kommun.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 70 kV kraftledning mellan Stava och Täljö i Österåkers kommun, Stockholms län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Stockholms län, Österåkers kommun, och berörda fastighetsägare.

Projektets samrådshandling samt kartbilagor som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att ladda ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet och lämnas senast 15 juli 2018 WSP Sverige AB, Att: Anders Bergman, Dragabrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala, eller via e-post: anders.bergman@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anders Bergman, tel. 010-722 55 13 eller e-post: anders.bergman@wsp.com

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

15 juli 2018

Kontaktperson

Anders Bergman

Telefon

010-722 55 13