Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för linje för en befintlig 150 kV kraftledning mellan Svartbyn och Notviken i Bodens och Luleå kommun, Norrbottens län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Norrbottens län, Bodens kommun, Luleå kommun, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Projektets samrådshandling samt kartbilagor som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att ladda ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet och lämnas senast den 15 januari 2018 till Sverige WSP AB, Att: Stina Segerström Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: stina.segerstrom@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Stina Segerström tel. 010 722 75 82 eller e-post: stina.segerstrom@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

15 januari 2018

Kontaktperson

Stina Segerström

Telefon

010 722 75 82

Developer Tools


Cache options

Consumption options