Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Tomta-Tillberga

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 20 kV luftkabel mellan Tomta-Tillberga i Västerås stad, Västmanlands län.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 20 kV luftkabel mellan Tomta-Tillberga i Västerås stad, Västmanlands län.

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i Västerås stad. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 16 augusti 2019.

Synpunkter skickas till

Via post:

WSP AB
Att: Linn Snarset
Box 13033
402 51 Göteborg

Via e-post: linn.snarset@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Linn Snarset, Tel: 010-721 04 14, e-post linn.snarset@wsp.com

Sista dag för synpunkter

16 augusti 2019

Kontaktperson

Linn Snarset

Telefon

010-721 04 14