Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Uddevalla – Edshultshall

Samråd inför förnyad ansökan om nätkoncession för linje i Uddevalla kommun.

Samrådskarta Uddevalla

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för delar av en befintlig regionnätsledning mellan Uddevalla och Edshultshall. Ledningen är en 40 kV luftledning med en total längd på cirka 56 km. De delsträckor som förnyat tillstånd ska sökas för ligger vid Ramseröd och Herrestad i Uddevalla kommun och är 3 km respektive 550 meter långa. Ledningen är nödvändig för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i Uddevalla tätort.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 24-25 § Miljöbalken. Detta samråd sker med länsstyrelsen, kommunen och med berörda fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Vi vill härmed informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 16 februari 2018 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Sista dag för synpunkter

16 februari 2018

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76