Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vaggeryd-Skillingaryd

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luftkabel mellan Vaggeryd och Skillingaryd, i Vaggeryds kommun, Jönköpings län.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luftkabel mellan Vaggeryd och Skillingaryd, i Vaggeryd kommun, Jönköpings län.

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i Vaggeryd kommun Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 8 oktober 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Linn Snarset, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: linn.snarset@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Linn Snarset, Tel: 010-721 04 14, e-mail linn.snarset@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

8 oktober 2018

Kontaktperson

Linn Snarset

Telefon

010-721 04

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Bilaga 1

Kartbild