Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vargfors-Gallejaur

Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 150 kV luftledning, mellan Vargfors och Gallejaur i Norsjö kommun, Västerbottens län.

Karta över Gallejaur

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 150 kV luftledning mellan Vargfors och Gallejaur i Norsjö kommun, Västerbottens län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2010–102666 skall ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en MKB skall ett samråd enligt miljöbalken genomföras.

Ledningen är en viktig del i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till regionen.

För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar miljökonsekvensbeskrivningen.

Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner längre ner på sidan.

Vi ber er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Frida Eriksson,
Tel: 010-721 02 91
E-post: frida.eriksson@wsp.com

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 31 mars 2019 till:

WSP Environmental

Att: Frida Eriksson Miljömanagement                                                                                                
Box 13033
402 51 Göteborg

Sista dag för synpunkter

31 mars 2019

Kontaktperson

Frida Eriksson

Telefon

010-721 02 91