Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vargfors-Grytfors

Ansökan om förlängd nätkoncession för befintlig kraftledning mellan Vargfors och Grytfors i Norsjö och Arvidsjaurs kommuner, Norrbottens och Västerbottens län.

Kartbild över sträckning Vargfors-Grytfors

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 20 kV (nominell spänning) luftledning med anslutandemarkkabel från Vargfors till Grytfors i Norsjö och Arvidsjaurs kommuner, Västerbottens och Norrbottens län. Inom ramen för en tillståndsansökan ska samråd genomföras enligt 6 kap  miljöbalken (MB).

Bakgrund

Sökanden har år 1984 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 41 km lång befintlig luftledning och anslutande markkabel mellan Vargfors och Grytfors. Kraftedningen byggdes år 1967 och den befintliga luftledningen fick sina stolpar bytta år 2012. Den 16 oktober 2017 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt diarienummer 2008–100218. Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Sökanden beslutat att ta fram nya handlingar till ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning.

Syfte och behov

Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning på landsbygden i regionen.

Fortsatt arbete

När samrådsprocessen är avslutad kommer en samrådsredogörelse att upprättas och bifogas ansökan om nätkoncecssion. I samrådsredogörelsen sammanfattas den genomförda samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Sökandens bemötande av dessa. Arbetet med framtagande av en MKB kommer parallellt att påbörjas. Synpunkter som kommer in under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen.

Synpunkter

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Frida Gyllensten, Tel: 010-722 74 65, E-mail: frida.gyllensten@wsp.com

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 30 augusti 2019 till:

WSP Environmental
Att: Frida Gyllensten, Miljömanagement                                                                                                
Box 13033
402 51 Göteborg

Eller via mail:

frida.gyllensten@wsp.com

Sista dag för synpunkter

30 augusti 2019

Kontaktperson

Frida Gyllensten

Telefon

010-722 74 65

Dokument att ladda ner

Samrådshandlingar