Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Västerbykil - Näs

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 kV luftledning mellan Västerbykil - Näs i Sala kommun, Västmanlands län.

Bakgrund

Vattenfall  Eldistribution ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 kV luftledning mellan Västerbykil - Näs i Sala kommun, Västmanlands län.

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i området. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 18 september 2019.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Björn Persson, Box 130 33, 402 51 Göteborg eller e-post: bjorn.o.persson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Björn Persson, Tel: 010-721 10 24, e-mail bjorn.o.persson@wsp.com

Sista dag för synpunkter

18 september 2019

Kontaktperson

Björn Persson, WSP

Telefon

010-721 10 24

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Kartbilaga