Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Västerportsleden - Malmby

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för ett avsnitt av en befintlig 132 kV- luftledning mellan Västerportsleden och Malmby i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enl. 6 kap. 23-25§§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längre ner på denna sida. Samrådet pågår till och med  24 januari 2020.

Samrådet omfattar förnyat tillstånd för befintlig luftledning och Vattenfall samråder om att nuvarande sträckning och utformning av ledningen bibehålls.

Synpunkter lämnas till ansvarig konsult Erik Sundqvist antingen via post eller e-post:

Sweco Energy AB
Att: Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

E-post:

erik.sundqvist@sweco.se

Sista dag för synpunkter

24 januari 2020

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco