Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Marknadsundersökning för flexibel elanvändning till intresserade aktörer i Stockholmsområdet

Ellevio och Vattenfall Eldistribution ser ett behov av att till kommande vintersäsonger kunna avropa flexibel elanvändning i Stockholmsområdet i syfte att kunna möjliggöra regionens kraftiga expansion och ansluta nya kunder till elnätet.

Ladda ner undersökningen

Bakgrund

Efterfrågan på elnätskapacitet i Stockholmsregionen har ökat de senaste åren och eftersom utbyggnad av överliggande stamnät har långa ledtider kan en brist på elnätskapacitet uppstå om efterfrågan på kapacitet ökar kraftigt. Dessutom har Stockholm Exergi, som är en stor elproducent i Stockholm, aviserat minskad produktion.

Bedömningen är att det kommer att finnas kapacitetsbrist i elnätet i Stockholmsregionen de närmaste 5-10 åren och att det varje vintersäsong kan finnas behov av att köpa flexibel elanvändning. Med flexibel elanvändning, även kallat effektflexibilitet avses i denna förfrågan minskad elanvändning vid tider med hög belastning på strategiska platser under s.k. effekttoppar.

Skälet att Vattenfall och Ellevio gör den här marknadsundersökningen gemensamt är att Stockholmsområdet är en helhet och det finns därför behov för bolagen att samordna sina aktiviteter tillsammans med och i relation till stamnätet (Svenska kraftnät).

Marknadsundersökning vänder sig till kunder anslutna till Ellevio eller Vattenfall Eldistribution i Stockholms län, med undantag för området väster om Södertälje tätort, norr om Norrtälje tätort, samt kunder i området Bålsta kommun och södra delen av Knivsta kommun (se karta). Marknadsundersökningen vänder sig även till kommersiella aktörer som kan tänka sig erbjuda tjänster med befintliga såväl som nya kunder i dessa geografiska områden.

Karta.jpg

Områden markerade med gult omfattas av förfrågan, undantagna områden markerade med röd streckad linje. För karta över nätområden för distributionsnät hänvisas till natomraden.se.

Vi vill betona att effektflexibilitet kan vara en dellösning för att möta kapacitetsbristen om den finns på rätt ställe i elnätet. Det finns begränsningar i vilken utsträckning effektflexibilitet kan användas för att frigöra kapacitet genom en mer effektiv användning av elnätet. Elnätsförstärkningar kommer krävas för att tillgodose prognostiserade framtida effektbehov.

Elmarknaden

Elmarknaden är uppdelad så att kunden har ett avtal för elnätet där man är ansluten och ett avtal med ett elhandelsbolag avseende själva elen som köps på en fri marknad. Avtalet för elhandel är oftast kopplat till spotmarknaden för el och är antingen ett rörligt pris eller ett fast pris på längre tidsperioder.

Idag är den svenska spotmarknaden för el uppbyggd som en energy-only-marknad, dvs bara baserad på energivolym per timme och har inget inslag som rör kapaciteten lokalt i elnätet. Mer om elmarknadens uppbyggnad kan läsas på https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/elsystemet/.

Det finns regionala försök till marknad för effektflexibilitet (där elnätet köper kapacitet för elnätets behov). Vår tro är att vikten av kapacitet ökar ju mer volatil väderberoende elproduktion som vi får samt ju mer energibehovet ökar. Vår förhoppning är att vi med denna marknadsundersökning får en tydligare bild av tillgänglig effektflexibilitet.

Effektflexibilitet

En dellösning på elnätskapacitetsbristen i Stockholmsområdet kan vara att använda kunders förmåga till effektflexibilitet, vilket i praktiken betyder att kunder flyttar alternativt minskar sin förbrukning under tider då det är hög last i elnätet.

I elnätet varierar lastkurvan beroende på var i nätet man tittar och när, nedan exempel visar på en lastkurva för en nätstation i ett ”typiskt” bostadsområde med en eftermiddagstopp mellan kl 16:00-21:00 under den kallaste dagen 2019.

blobid0.jpg

Idag har kunder med större anslutning än 63A s.k. effektabonnemang där man betalar för maxeffekten. Lyckas dessa kunder flytta sin användning över tid kan en god ekonomisk besparing uppnås.

Mindre kunder än ovan har en fast avgift baserad på säkrings-storlek och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften kan vara tidsupplöst d.v.s. ha en  s.k. höglasttid och en låglasttid men ofta har samma avgift dygnet runt.

Framöver ser vi att incitamenten ovan enligt ”bonus-malus” principen successivt kommer att bli allt starkare för att främja en effektiv användning av elnätet. Idag finns det nya smarta mätare hos vissa kunder, fram mot 2023 kommer samtliga kunder ha dem och erbjudas effektabonnemang.

blobid1.jpg

Viktigt att notera är att kunderna (eller den aktör som hjälper kunderna) också har möjlighet att spara/tjäna pengar på elmarknaden som ytterligare incitament att vara flexibla. 

Marknadsförfrågan

För att kunna hantera utmaningarna i elnätet, vänder Ellevio och Vattenfall Eldistribution den här marknadsundersökningen om tillgänglig effektflexibilitet till dig som kund respektive aktör i våra respektive elnät eller till dig som vill erbjuda flexibilitetstjänster.

Vi som elnätsägare erbjuder som beskrivits ovan en basprodukt som ger incitament att flytta elanvändning från vissa timmar. Dessa basprodukter (tariffer) är baserade på normala förhållanden och historisk elanvändning (Basbehov).

Vi ser också ett ökat behov av att kunna efterfråga ”extra” åtgärder för att flytta kapacitet vid kritiska situationer. Vår syn är att dessa extra insatser ska avropas separat och därmed ersättas separat (nödbehov). Nödbehov kan uppstå något 10-tal timmar per år.

Vi önskar information om din effektresurs dess möjlighet till effektflexibilitet, genom flyttad/minskad förbrukning Beskriv gärna och ge förslag på affärsmodeller, teknisk lösning och processer för hur er effektresurs kan tänkas fungera. Ge gärna förslag på hur vi kan avropa effektresursen samt presentera gärna ett lösningsförslag på kort och ett på lång sikt, se frågor.

Om svaren på denna marknadsförfrågan visar att det finns möjligheter att köpa effektflexibilitet, kan en upphandling av flexibilitet göras i framtiden eller eventuellt köp på en framtida marknad för effektflexibilitet.

Övrigt

Uppgifterna är indikativa och kommer sannolikt ändras baserat på svaren i den här marknadsundersökning. Inga av uppgifterna ska därför ses som slutliga.

Detta är en marknadsundersökning och inte en upphandling. Informationen kommer hanteras förtroligt och enbart användas som ett underlag vid eventuell framtida upphandling av effektflexibilitet och för att kommunicera hur mycket effektflexibilitet och vilken typ av effektflexibilitet som kan finnas i Stockholmsregionen. Ingen ersättning utgår för att lämna dessa uppgifter.

Mer information

Frågor om denna marknadsförfrågan kan besvaras av antingen:

Harald Klomp, Vattenfall Eldistribution
harald.klomp@vattenfall.com
0709621063

Albin Kjellberg, Ellevio
albin.kjellberg@ellevio.se
0722045649

Det kommer också ordnas två informationsträffar. Både Ellevio och Vattenfall Eldistribution kommer närvara vid båda informationsträffarna.

Tid: Onsdag 23 oktober kl 09:00 – 11:00
Plats: Vattenfall; Evenemangsgatan 13C; Solna
Anmäl: senast 21 oktober till Harald Klomp (kontaktuppgifter ovan)

Tid: Torsdag 24 oktober kl 17:30 – 19:30
Plats: Ellevio; Valhallavägen 203; Stockholm
Anmäl: senast 21 oktober till Albin Kjellberg (kontaktuppgifter ovan)