Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Områden med kapacitetsutmaningar

Här kan du läsa om olika lösningar till kapacitetsutmaningen inom Stockholm, på Gotland och i Uppland och Uppsala.


Kapacitet Stockholm

Utbyggnaden av elnätet har inte gått i takt med den snabba tillväxttakten i Stockholmsregionen. Den snabba befolkningsökningen och tillväxttakten i Stockholmsregionen har skapat nya förutsättningar för, och krav på, energins infrastruktur inom regionen.

Bakgrunden är en hög inflyttningstakt och ett ovanligt högt och snabbt bostadsbyggande de senaste åren. Detta i kombination med en ny elintensiv infrastruktur (utbyggnad av spårtrafik, laddstationer för elbussar och elbilar mm) samt ny industrialisering byggd på el (t ex medicintekniska företag och datacenters).

 

 

Stockholm gamla stan stadsbild.jpg

Marknadsplats Uppland

Liksom många av Sveriges övriga storstadsområden har Uppsala stora kapacitetsbegränsningar i elnätet och det kan ta 10-15 år innan dessa begränsningar kan byggas bort. Dessa begränsningar kommer i en tid då Uppsala befinner sig i en snabb tillväxt och utveckling. Kommunen har tecknat avtal med staten om att bygga en ny stadsdel som kommer att öka kommunens storlek med 50 procent under de närmaste 30 åren.

Marknadsplats Gotland

Gotland har en stor andel förnybara energikällor som utgör 50 procent av energianvändningen på ön. Det finns dock en begränsning i systemet då det endast finns en anslutning till fastlandet i Sverige via två parallella likströmskablar. Anslutningen till fastlandet är utsatt då det exempelvis finns risk för elavbrott till följd av blixtnedslag eller andra felkällor i elnätet. Nya installationer av förnybara källor som vind och sol har blivit stoppade på grund av ökad risk för avbrott. Kapaciteten i Gotlands elnät har nåtts med förbrukningstoppar som är högre än tillgänglig kapacitet.

En marknadsplats kan ge en kostnadseffektiv lösning för olika nätbehov genom att köpa flexibilitets- och systemtjänster för elnät på en marknadsplats för flexibilitet. På Gotland är frågan bredare än kapacitet då frågor om elkvalitet och leveranssäkerhet också kommer in i bilden. Möten har hållits lokalt för att engagera kunder. För Gotland ska det göras kompletterande analyser av elnätets behov.

Vindkraftverk på en gul äng

Förutsättningarna för en fungerande marknadsplats

Lokala marknadsplatser för flexibilitet ska minska kapacitetsbristen i elnäten, bland annat i Uppsala där Vattenfall Eldistribution sedan 2017 har arbetat tillsammans med kommunen för att hitta nya innovativa lösningar på kapacitetsutmaningen.

Vi har jobbat med två arbetssätt för att använda elnätet mer effektivt. Det ena är att arbeta med elnätets flexibilitet och det är andra är att jobba med kundernas flexibilitet.

 

Kundernas flexibilitet

Sedan 2018  har Vattenfall Eldistribution sina första bilaterala avtal i Uppsala med stora kunder för att styra effektuttaget. Bland annat har avtal tecknats för laststyrning av stora värmepumpar och produktionsstyrning av en gasturbin. Dessutom har vi aktivt börja styra elpannan i staden. Denna flexibilitet används för att möta kapacitetsbristen i stamnätet.

Elnätets flexibilitet

Elnätet är en väldigt komplex infrastruktur med många beroenden och samband. En fördel är att det går att jobba med elnätets flexibilitet vilket vi har gjort med vårt eget elnät i Uppsala. Där använder vi befintligt elnät mer effektivt genom att vi hanterar kapaciteten dynamiskt i vårt elnät. Vi använder befintligt elnät mer effektivt genom att använda mer exakt data istället för schabloner kombinerat med en aktiv drift av elnätet.

Så här arbetar vi för att lösa kapacitetsbristen genom flexibilitetsmarknader

EU-projektet CoordiNet och FoU-projektet sthlmflex är två projekt med marknadsmässiga köp av flexibilitetstjänster på en flexibilitetsmarknad som vi tillsammans med andra arbetar med för att lösa kapacitetsbristen i elnätet.

Läs mer om Coordinet 

Läs mer om sthlmflex