Odensala-Sigtuna

Vattenfall Eldistribution AB planerar en ny kraftledning mellan Odensala och Sigtuna. Projektet berör Sigtuna och Knivsta kommuner i Stockholms och Uppsala län. Vattenfall Eldistribution AB genomför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende de planerade åtgärderna.

Sträckningsförslag Odensala–Sigtuna

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från spänningsnivån 70 kV till 130 kV.

Mellan Odensala och Sigtuna planeras en ny 130 kV luftledning. Ledningen planeras i till stor del att uppföras parallellt med befintliga ledningar, men den kommer också att gå i obruten mark. Under hösten 2019 genomfördes ett samråd avseende den planerade ledningen tillsammans med ett annat av Vattenfall Eldistributions projekt. Samrådsunderlaget från samrådet hösten 2019 finns att ladda ner längst ner på denna sida. Nu genomförs ett kompletterande samråd där ett justerat samt ett nytt sträckningsalternativ presenteras.

Vattenfall Eldistribution har idag ingen förbindelse mellan transformatorstationerna Odensala och Sigtuna. Den nya anslutningen till stamnätet i station Odensala är en mycket viktig del i pågående arbete med förstärkning av regionnätet i Stockholms län.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Information om detta finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har Vattenfall valt att inte hålla öppna samrådsmöten. Vi vill dock betona möjligheten att ta kontakt med oss för eventuella frågor, stort som smått. Vi ska göra vårt bästa för att ge er all information ni behöver för att vara delaktiga i processen. Vi ser fram emot att höra från er!

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Henrik Hylén (076-865 30 94) eller Jenny Wintzer (070-559 27 71).

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2021-02-12 till: henrik.hylen@sweco.se

Alternativt:
Sweco Energy AB
Att: Henrik Hylén
Box 340 44
100 26 Stockholm

Sista dag för synpunkter

12 februari 2021

Kontaktperson

Henrik Hylén

Telefon

076-865 30 94