Odensala-Sigtuna

Vattenfall Eldistribution AB planerar en ny kraftledning mellan Odensala och Sigtuna. Projektet berör Sigtuna och Knivsta kommuner i Stockholms och Uppsala län. Samrådstiden har gått ut och Vattenfall Eldistribution bearbetar nu inkomna yttranden, och information som har inkommit i samrådet, för att ta beslut om slutlig sträckning för den planerade ledningen.

Sträckningsförslag Odensala–Sigtuna

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från spänningsnivån 70 kV till 130 kV.

Mellan Odensala och Sigtuna planeras en ny 130 kV luftledning. Ledningen planeras i till stor del att uppföras parallellt med befintliga ledningar, men den kommer också att gå i obruten mark.

Vattenfall Eldistribution har idag ingen förbindelse mellan transformatorstationerna Odensala och Sigtuna. Den nya anslutningen till stamnätet i station Odensala är en mycket viktig del i pågående arbete med förstärkning av regionnätet i Stockholms län.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB har genomfört samråd för den planerade ledningen hösten 2019 – våren 2021. Samrådsmaterialet finns att ladda ner längre ner på denna sida. Samrådstiden har gått ut och Vattenfall Eldistribution bearbetar nu inkomna yttranden, och information som har inkommit i samrådet, för att ta beslut om slutlig sträckning för den planerade ledningen. Planen är att skicka in en koncessionsansökan (tillståndsansökan) i slutet av 2021.

Arkeologisk utredning

Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län har bedömt att en arkeologisk utredning ska göras inom ett utredningsområde längs de aktuella sträckorna enligt kartbilden. Arbetet består i att arkeologer rör sig till fots och genomför en okulär besiktning av marken.

Arbetet utförs till fots och innefattar inte några markingrepp. Om några skador ändå skulle uppstå vid arbetets fenomförande kommer dessa dokumenteras och åtgärdas eller ersättas av Vattenfall Eldistribution AB.

Om det finns låsta bommar, hagar med djur eller annat som kan hindra eller störas av tillträdet, vänligen underrätta arkeolog Britta Kihlstedt.

Kontaktperson arkeologi

Britta Kihlstedt, Stiftelsen Kulturmiljövård
Telefon: 073-810 73 21

Övriga frågor

Vid övriga frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Frida Tiger (076-854 78 10) eller Jenny Wintzer (070-559 27 71).

Alternativt:
E-post: odensalasigtuna@sweco.se

Postadress:
Sweco Energy AB
Att: Frida Tiger
Box 340 44
100 26 Stockholm

Kontaktperson

Frida Tiger

Telefon

076-854 78 10