Aareavaara-Finska gränsen

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för 45 kV kraftledning mellan Aareavaara, Pajala kommun och Finska gränsen och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Syftet med ledningen är att säkerställa framtida överföringsbehov till Aareavaara. Ledningen försörjer bebyggelse i och omkring Aareavaara med elström. Ledningen utgör även en viktig överföringsledning mellan elnätet på den svenska respektive finska sidan vilket ökar redundansen i nätstrukturen och minskar sårbarheten för elleveranser till Pajalaregionen. Ansökan föranleds av att koncessionstiden för befintlig ledning har upphört att gälla. Ledningen blir cirka 6,3-6,9 km lång beroende på sträckningsalternativ och planeras uppföras som luftledning.

För kraftledningen kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen. Inför ansökningen genomförs nu samråd med bl.a. myndigheter, organisationer och berörda markägare.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ledningen lämnas av Uno Strömberg på Sweco, tel. 0920-355 46, e-post: uno.stromberg@sweco.se

Synpunkter i ärendet lämnas skriftligen senast den 4 november 2016 till Sweco, att. Uno Strömberg, Västra Varvsgatan 11, 972 36 Luleå eller via e-post uno.stromberg @sweco.se

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

04/11/2016

Kontaktperson

Uno Strömberg

Telefon

0920-355 46

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Bilaga 1, karta