Agnäs-Bjurholm

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om ny nätkoncession för linje för befintlig 45 kV luftledning mellan Agnäs och Bjurholm i Bjurholms kommun, Västerbottens län.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution ansöker om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 45 kV luftledning mellan Agnäs och Bjurholm i Bjurholms kommun, Västerbottens län.

Ledningarna är viktiga delar i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera samhällen och landsbygden i regionen.

De aktuella ledningssträckningarna är befintliga varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 9 mars 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Anna Enborg, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: anna.enborg@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anna Enborg, Tel: 010-722 61 97, e-post anna.enborg@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

9 mars 2018

Kontaktperson

Anna Enborg

Telefon

010-722 61 97

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Bilagor