Älberg

Vattenfall Eldistributions samråd i Älberg

Samråd avseende förlängd nätkoncession för linje för del av 132 kV kraftledning vid Älberg i Hallsbergs kommun.

Vattenfall Eldistribution AB avser att, för del av befintlig kraftledning, söka förlängt tillstånd (nätkoncession för linje) hos Energimarknadsinspektion (Ei). Inför ansökan om nätkoncession ska, enligt Ellagen och Miljöbalken, samråd hållas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Samråd genomförs nu enligt 6 kap 4 § Miljöbalken.

Ansökan avser fortsatt verksamhet som den ser ut i dag för den ca 500 meter långa del av befintlig 132 kV kraftledning, med beteckning ML86 S1, som utgår från fördelningsstationen BT34 Älberg. ML86 S1 är en del av regionnätet mellan Hallsbergs och Lindesbergs och förser detta område med el.

Inför koncessionsansökan skall samråd genomföras med myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare samt andra som kan tänkas vara särskilt berörda varför en skriftlig inbjudan gått ut till dessa. Vattenfall Eldistribution vill med denna annons även informera och samråda med övriga som kan ha synpunkter på förlängningen av nätkoncessionen. I samrådsprocessen beaktas de synpunkter som inkommer och arbetas in i den kommande MKBn.

Kontakta miljökonsult Eva-Maria Arvidsson på Pöyry Sweden AB om du har frågor angående projektet och för beställning av samrådsunderlag, via e-post eva-maria.arvidsson@poyry.com eller på telefonnummer 073 698 88 50.

Vattenfall Eldistribution avser att hålla skriftligt samråd. Alla intresserade hälsas välkomna att komma in med synpunkter.
Synpunkter i samrådet ska senast den 29 januari 2016 lämnas skriftligen via e-post enligt ovan eller som brev till Pöyry Sweden AB, att. Eva-Maria Arvidsson, Box 1002, 405 21 Göteborg

Sista dag för synpunkter

29 januari 2016

Kontaktperson

Eva-Maria Arvidsson

Telefon

073 698 88 50

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Älberg