Alingsås-Bälinge

Vattenfall Eldistributions samråd i Alingsås-Bälinge.

Vattenfall Eldistribution AB  planerar för ombyggnad en del av Vattenfall Eldistributions 40 kV luftledning TL815.

Alingsås kommun planlägger ett nytt verksamhetsområde vid väg E20 sydväst om Bälinge. Över området passerar det idag en av Vattenfall Eldistributions luftledningar vilken behöver flyttas. Vattenfall Eldistribution utreder därför en lämplig sträckning och samråder nu om detta.

Aktuell del av ledningen som samrådet avser är belägen inom Alingsås kommun i Västra Götalands län.

Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Syftet med samrådet är framför allt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som biläggs tillståndsansökan till Energimarknads-inspektionen.

Önskas ytterligare information eller svar på frågor, kontakta Rino Hulth på Vatten-fall, tel 070-379 84 84.

Synpunkter lämnas senast den 25 juni 2015 till Services Nordic AB, Rino Hulth, Gålsjö 397, 694 97 Rönneshytta eller via e-post till rino.hulth@vattenfall.com

Sista dag för synpunkter

25 juni 2015

Kontaktperson

Rino Hulth

Telefon

070-379 84 84