Alkullen-Ylitornio

Vattenfall Eldistributions samråd i Alkullen-Ylitornio

Vattenfall Eldistribution AB planerar att anlägga en ny 24 kV kraftledning från planerad transformatorstation vid Alkullen till befintlig transformatorstation i Ylitornio i Finland och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Syftet med åtgärden är att möjliggöra en redundant matning av el mellan Sverige och Finland och på så vis minska sårbarheten vid eventuellt bortfall av elleveranser i något av länderna. Den planerade nya ledningen från Alkullen till Ylitornio blir cirka 1,8-2,5 km lång (beroende på alternativ sträckning) och planeras uppföras som luftledning från en ny planerad transformatorstation vid Alkullen fram till Torneälvens huvudfåra. Ledningen kommer därefter att markförläggas under Torneälvens botten för att sedan anslutas till befintlig transformatorstation i Ylitornio. Den planerade luftledningen kommer att uppföras i 9-16 m höga trästolpar. Markförläggningen kommer att utföras genom styrd borrning under Torne älv, ett arbete som kommer att utföras helt i torrhet.

För planerade kraftledning kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen. Inför ansökningarna genomförs nu samråd med bl.a. myndigheter, organisationer och berörda markägare.

Ytterligare information eller svar på frågor angående den planerade ledningen lämnas av Andreas Löfgren på Sweco, tel. 0920-355 44, e-post: andreas.lofgren@sweco.se

Synpunkter avseende de planerade åtgärderna lämnas skriftligen senast den 6 november 2015 till Sweco, att. Andreas Löfgren, Västra Varvsgatan 11, 972 36 Luleå eller via e-post andreas.lofgren@sweco.se

Sista dag för synpunkter

6 november 2015

Kontaktperson

Andreas Löfgren

Telefon

0920-355 44