Älvnäs, Ekerö kommun

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att förstärka elnätet i Ekerö kommun genom att bygga en ny 130 kV ledning och bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. I dagsläget är elnätet väldigt ansträngt under vintertid och ska kommunen kunna växa krävs att elnätet struktureras om för att kunna möta de krav som ställs.

Bakgrund
För att kunna möta den tillväxttakt som Ekerö kommun prognostiserar krävs att elförsörjningen av transformatorstation Älvnäs stärks för att bli bättre rustad och kunna möta det ökade behovet av el. I dagsläget är elnätet väldigt ansträngt under vintertid och ska kommunen kunna växa krävs att elnätet struktureras om för att kunna möta de krav som ställs. Stationen Älvnäs utgör en viktig försörjningspunkt till underliggande lokalnät. Den nya ledningen byggs för 130 kV som ett led i Vattenfalls långsiktiga arbete att öka kapaciteten och förstärka regionnätet samt att använda en spänningsnivå som är av internationell standard. Ledningen kommer dock till en början att drivas med 70 kV tills övrigt nät har uppgraderats till 130 kV-standard.

Ett utbyggnadsförslag har lokaliserats
Vattenfall har valt ett av de alternativa stråken som presenterades vid samrådet vårvintern 2016. Valt stråk bedöms sammantaget vara det lämpligaste. Efter ett kompletterande samråd vid Törnby vintern 2016/2017 och ytterligare utredningar av stråket kan vi nu presentera ett utbyggnadsförslag.

Utbyggnadsförslaget för den nya 130 kV ledningen följer i huvudsak befintlig 20 kV ledning från Sånga till Älvnäs. Förslaget följer dock i större utsträckning åkerkanter, vägar och fastighetsgränser än befintlig 20 kV luftledning. I dagsläget finns två alternativ vid Djurgårds naturreservat, väster respektive öster om reservatet. Utbyggnadsförslaget är totalt ca 9 km långt och kommer utmed hela sträckningen att förläggas med kabel i mark respektive vatten. På land kommer kablarna att förläggas i ett ca 1,5 m brett schakt beroende på markförhållanden.

Utbyggnadsförslaget innebär även att den befintliga 20 kV luftledningen mellan Sånga och Älvnäs samt en delsträcka av den 70 kV luftledning, som idag går genom samhället Stenhamra, kan rivas.

Mer detaljerad beskrivning av utbyggnadsförslaget och dess bedömda påverkan på befintliga intressen mm samt ytterligare information om projektet finns i samråds-underlaget som finns att ladda ner under "Dokument att ladda ner" längst ner på denna sida.

Vad händer nu?
Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Samråd kring utbyggnadsförslaget genomförs nu med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan antas bli särskilt berörda av projektet. Ett öppet hus kommer att hållas den 4 maj, kl. 18:00-20:00 i Stenhamraskolans matsal, Herman Palms Plan 3 i Stenhamra.

Vi som arbetar med projektet kommer då att finnas på plats och svara på frågor om den planerade ledningen, lokalisering av utbyggnadsförslaget, tekniskt utförande mm.

Dina synpunkter är viktiga
Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot era skriftliga synpunkter t.o.m. den 1 juni 2017. De skickas till:
ÅF
att. Felicia Alriksson
169 99 Stockholm
Alternativt via e-post till: felicia.alriksson@afconsult.com.

Önskar du mer information kan du ladda ner samrådshandlingen som du finner längst ner på denna sida. För ytterligare information, eller med önskemål om att få samrådsunderlaget hemskickat, kontakta gärna Felicia Alriksson på telefon 010-505 16 04 eller e-post enligt ovan.

Fortsatt arbete
Inkomna synpunkter och Vattenfalls kommentarer till dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse. Efter att Vattenfall tagit del av inkomna synpunkter tas de, tillsammans med tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter, i beaktande inför val av slutlig ledningssträckning. Därefter tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram för slutlig sträckning och tillståndsansökan lämnas till Energimarknads-inspektionen. Vattenfall planerar att lämna in ansökan innan midsommar 2017.

Sista dag för synpunkter

1 juni 2017

Kontaktperson

Felicia Alriksson

Telefon

010-505 16 04