Arlanda

Vattenfall Eldistributions samråd vid Arlanda flygplats.

Kartbild över samråd i Arlanda

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om ny nätkoncession för linje för befintlig 22 kV markkabel vid Arlanda flygplats i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 kV markkabel (nominell driftspänning) vid Arlanda flygplats i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls lokalnät och är av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till Arlanda.

Den aktuella kabelsträckningen är befintlig varför någon schaktning av mark ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 7 juli 2018.

Synpunkter skickas till:

WSP AB, Att: Anna Enborg, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: anna.enborg@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anna Enborg, Tel: 010-722 61 97, e-mail anna.enborg@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

7 juli 2018

Kontaktperson

Anna Enborg

Telefon

010-722 61 97