Bälinge

Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för ombyggnation av delsträcka av 45kV kraftledning vid Bälinge, Alingsås kommun, Västra Götalands län.

Bakgrund

Området där den befintliga kraftledningen är placerad är detaljplanelagt och en räddningsstation planeras att anläggas på platsen. För att möjliggöra anläggning av den nya räddningsstationen krävs en ändrad sträckning av befintlig luftledning. Med tanke på de givna förutsättningarna gällande teknik, markanvändning, planer, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, landskapsbild och boendemiljö har i detta fall bedömts att anläggning av markkabel är den bäst lämpade tekniken, se figur 2 för kabelsträckning.

Samråd

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida. 

Synpunkter lämnas senast 2019-11-22 till Joel Chorell via post eller e-post:

Post
Ecogain
Att: Joel Chorell
Västra Norrlandsgatan 10D
903 27 Umeå

E-post
joel.chorell@ecogain.se

Sista dag för synpunkter

22 november 2019

Kontaktperson

Joel Chorell

Telefon

010-405 91 32