Borensnäs

Vattenfall Eldistributions samråd i Borensnäs.

Ny 130 kV kraftledning vid Borensnäs i Motala kommun, Östergötlands län.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att förstärka elnätet till Borensnäs genom att bygga ytterligare en 130 kV kraftledning. Syftet med projektet är att förstärka elmatningen till Borensnäs för att klara de krav på leveranssäkerhet som ställs från myndighetshåll.

Under december 2013-maj 2014 genomfördes ett inledande samråd avseende projektet. Därefter har fortsatt utredningsarbete genomförts främst med anledning av information som framkom i samrådet.

Fortsatt samråd
Fortsatt samråd genomförs nu avseende ledningsstråk samt de förslag på ledningssträckningar som arbetats fram. Information om projektet finns i samrådsunderlagen till höger på denna sida. Där finns dels det nya samrådsunderlaget men även det samrådsunderlag som togs fram i december 2013. Syftet med samrådet är framför allt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter.

Samråd genomförs med länsstyrelse, tillsynsmyndighet (miljönämnden i Motala kommun), ett urval av övriga myndigheter och organisationer samt ägare och boende i de fastigheter som är belägna inom eller i närhet av de framtagna ledningsstråken.
De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB biläggs tillståndsansökan vid inlämnandet till Energimarknadsinspektionen.

Synpunkter och samrådstid
Den ledningssträckning som Vattenfall förordar i detta skede framgår av samrådsunderlaget. Slutgiltig bedömning kan dock inte göras förrän det fortsatta samrådet har avslutats. Vi välkomnar därmed synpunkter på samtliga ledningsstråk och sträckningar.

Vi önskar era skriftliga synpunkter senast den 11 december 2015. Yttranden skickas till ÅF som genomför samrådet på uppdrag av Vattenfall:

Anna Bengtsson
ÅF Industry
Box 585
201 25 Malmö

Alternativt till: anna.bengtsson@afconsult.com

Har ni frågor eller önskar ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss enligt följande, t.o.m. 6 November: Mia Borgström, mia.borgstrom@afconsult.com, telefon 010-505 73 89 och fr.o.m. 7 November: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@afconsult.com, telefon 010-505 73 09

Sista dag för synpunkter

11 december 2015

Kontaktperson

Anna Bengtsson

Telefon

010-505 73 09