Bursjöliden

Inbjudan till kompletterande samråd gällande ansökan om koncession för en ny 150 kV-luftledning i Örnsköldsviks kommun.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny 150 kV-luftledning mellan vindkraftpark Bursjöliden och ledning NL8S1 i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län och genomför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken.

Bakgrund

Ledningen syftar till att ansluta den planerade vindkraftparken Bursjöliden till elnätet.

Vattenfall Eldistribution har under november-december 2019 genomfört samråd enligt 6 kap miljöbalken och genomför nu ett kompletterande samråd för ett nytt alternativt utredningsstråk, kallat stråk C.

Samråd

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Till ansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Vattenfall Eldistribution bjuder härmed till samråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 17 april 2020 via e-post klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till Klara Brännström, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå.

Ytterligare information

Samrådsunderlag med bilagor finns att ladda ner nedan. Mer information eller svar på frågor angående ansökningen lämnas till Klara, tel. 070-354 39 77, e-post: klara.brannstrom@sweco.se

Sista dag för synpunkter

17 april 2020

Kontaktperson

Klara Brännström, Sweco

Telefon

070-354 39 77