Dannemora-Gimo-Harg

Vattenfall Eldistributions samråd i Dannemora-Gimo-Harg

Vattenfall Eldistribution planerar att förnya och förstärka regionnätet i Uppland. Mellan stationer Dannemora, Gimo och Harg går idag en 70 kV ledning som byggdes för cirka 100 år sedan. I samband med att den behöver förnyas i sin helhet planeras en förstärkning och uppgradering av ledningen till 130 kV.

Bakgrund
Vattenfall planerar att ersätta den ca 30 km långa 70 kV ledningen mellan Dannemora-Gimo-Harg men en ny 130 kV ledning. Ledningen är viktig för strömförsörjningen av främst nämnda orter och närområdet men även för regionen som helhet från Norrtälje i söder, Uppsala i väster och Forsmark i norr. Ledningen, som byggdes 1915, är i stort behov av förnyelse vilket innebär att den måste rivas i sin helhet och byggas upp igen i nytt utförande.

Vattenfall arbetar med att successivt bygga om 70 kV-nätet i Uppland till ett 130 kV-nät. Detta behövs för att öka nätets kapacitet samt för att använda en spänningsnivå som är av internationell standard. I samband med förnyelsen av befintlig ledning planerar därför Vattenfall att ersätta den med en 130 kV ledning.

Utbyggnadsförslag
Ett utbyggnadsförslag har tagits fram utifrån tidigare stråkförslag som presenterades i det första samrådet. Utifrån yttranden som inkom då samt utgångspunkten är att den planerade ledningen byggs som luftledning togs utbyggnadsförslaget fram. I samhället Gimo finns dock tät bostadsbebyggelse, infrastruktur, skolor och verksamhetsområden. Markutrymmet är mycket begränsat och bedömningen har gjorts att det inte är genomförbart att bygga en luftledning här. Anslutning av transformatorstationen i Gimo planeras därför ske med markkabel. Mer information om projektet finns i samrådsunderlaget som finns att ladda ner under ”Dokument att ladda ner” till höger här på sidan. Där finns även mer detaljerade kartor.

Vad händer nu?
Samråd kring utbyggnadsförslag genomförs nu med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan antas bli särskilt berörda av projektet. Ett informationsmöte/öppet hus kommer att hållas den 20 juni, kl. 16.00-20.00 i Ladan, Långgatan 42 Gimo. Vi som arbetar med projektet kommer då att finnas på plats och informera om planerna och svara på frågor.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta utredningsarbete. Vi tar tacksamt emot era skriftliga synpunkter tom den 18 augusti 2016.

De skickas till ÅF, att. Lovisa Nilsen, 169 99 Stockholm
eller via e-post till: lovisa.nilsen@afconsult.com

Önskar du mer information kan du ladda ner samrådshandlingen som du finner till höger. För ytterligare information, eller med önskemål om att få samrådsunderlaget hemskickat, kontakta gärna Lovisa Nilsen på telefon 010-505 05 07 eller e-post lovisa.nilsen@afconsult.com

Fortsatt arbete
Efter att Vattenfall tagit del av inkomna synpunkter tas de, tillsammans med tekniska och ekonomiska aspekter, i beaktande inför justering av utbyggnadsförslaget och inför kommande arbete med miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan vilken planeras lämnas in årsskiftet 2016-2017.

Sista dag för synpunkter

18 augusti 2016

Kontaktperson

Lovisa Nilsen

Telefon

010-505 05 07