Delsjökolonin

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ombyggnation av befintlig 132 kV luftledning genom Delsjökolonin i Göteborgs Stad, Västra Götalands län.

Kartbild över sträckning

Bakgrund

Efter att en stugägare i koloniområdet kontaktade Miljöförvaltningen i Göteborg och uttryckte oro för hälsoeffekter från kraftledningen för de boende i koloniområdet utreddes ärendet och Mark- och miljödomstolen meddelade den 19 februari 2016 i domslut (M4693- 14) att befintlig ledning ska byggas om för att minska de elektromagnetiska fälten vid stugorna närmast ledningen. Vattenfall har bedömt att åtgärderna som enligt dom ålagts verksamhetsutövaren att genomföra, innebär en ombyggnation av befintlig ledning som inte omfattas av nuvarande koncession och har därför beslutat att ansöka om ny koncession för ombyggnationen av sträckningen.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska ett undersökningssamråd genomföras i enlighet med kap. 23-25 §§ miljöbalken.

Samråd om ombyggnation av befintlig luftledning genomförs nu med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 30 april 2019.

Synpunkter skickas till :

WSP Sverige AB, att: Stina Segerström, Box 130 33, 402 51 Göteborg eller e-post: stina.segerstrom@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta gärna Stina Segerström, tel; 010- 722 75 82 eller e-post: stina.segerstrom@wsp.com

Sista dag för synpunkter: 30 april 2019

Sista dag för synpunkter

30 april 2019

Kontaktperson

Stina Segerström

Telefon

010- 722 75 82

Dokument att ladda ner

Samrådshandlingar inklusive bilagor