Domsjö-Ås, Örnsköldsviks kommun

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 40 kV markkabel mellan Domsjö och Ås i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

Bakgrund

Den aktuella sträckningen byggdes år 1966 och är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett område till underliggande nät. Ledningen är därför av betydelse för en fungerande elförsörjning till närliggande orter och landsbygden i regionen.

Alternativ lokalisering på luftledningen

Den luftledning ansökan berör är befintlig och är till stora delar lokaliserad parallellt med flera andra kraftledningar. En alternativ sträckning innebär ett flertal konsekvenser och större kostnader som påverkar miljön i närområdet och Vattenfalls verksamhet negativt.

En ny dragning innebär att grävarbeten, schaktning och skogsavverkning till följd av nya ledningar behöver göras, vilket orsakar permanenta störningar för miljön i området.

En alternativ lokalisering av ledningen bedöms därmed inte vara relevant att  beskriva i detta skede. En flytt av ledningen anses inte vara till gagn varken för miljön eller för samhällsekonomin.

 

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Samråd för fortsatt tillstånd för befintlig ledning genomförs nu med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan antas bli särskilt berörda av projektet. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m den 18 augusti.

Synpunkter skickas till:

WSP Sverige AB, Att. Petra Sörman, Laholmsvägen 10, 302 66 Halmstad eller e-post petra.sorman@wspgroup.se.

Önskas ytterligare information eller få svar på frågor vänligen kontakta Petra Sörman på e-post petra.sorman@wspgroup.se.

Sista dag för synpunkter

18/8/2017

Kontaktperson

Petra Sörman

Dokument att ladda ner

Sammrådshandling Domsjö - Ås