Ekfors-Alkullen

Vattenfall Eldistributions samråd i Ekfors-Alkullen

Samråd om nätkoncession för linje i Övertorneå kommun.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att anlägga två nya 40 kV kraftledningar från befintlig transformatorstation vid Ekfors till planerad transformatorstation vid Alkullen och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Syftet med åtgärden är att säkerställa strömförsörjningen och förbättra distributionsmöjligheterna i området samt att bereda möjlighet för en anslutning till Finland. De två planerade nya ledningarna från Ekfors till Alkullen blir mellan 13,1-13,8 km långa (beroende på alternativ sträckning). Den planerade luftledningen kommer att uppföras i 12-15 m höga trästolpar, till stor del längst befintliga ledningsgator som kan komma att behöva breddas.

För planerade kraftledning kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen. Inför ansökningarna genomförs nu samråd med bl.a. myndigheter, organisationer och berörda markägare.

Vattenfall Eldistribution AB vill med denna annons informera och samråda med övriga som kan ha synpunkter på det planerade ledningsarbetet. Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas i Folkets Hus i Övertorneå den 3 november 2015 kl. 18.00. Ytterligare information eller svar på frågor angående den planerade ledningen lämnas av Peter Lundström på Miljötjänst Nord, tel. 070-397 00 97, e-post: peter@miljotjanst-nord.se.

Synpunkter avseende de planerade åtgärderna lämnas skriftligen senast den 6 november 2015 till Miljötjänst Nord, att. Peter Lundström, Bondevägen 4, 923 32 Storuman eller via e-post peter@miljotjanst-nord.se

Sista dag för synpunkter

6 november 2015

Kontaktperson

Peter Lundström

Telefon

070-397 00 97

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Ekfors-Alkullen

Karta 1