Enköping-Enköping östra

Vattenfall Eldistributions samråd mellan Enköping och Enköping östra

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för linje för befintlig 77 kV kraftledning mellan Enköping och Enköping östra i Enköpings kommun, Uppsala län.

Bakgrund

Vattenfall  Eldistribution ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig luftledning på cirka 11,2 km mellan Enköping och Enköping östra i Enköpings kommun, Uppsala län. Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu ett undersökningssamråd i enlighet med 6 kap 24 § samt 6 kap 29 § miljöbalken. Samråd genomförs med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan tänkas bli särskilt berörda av ledningen. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 4 december 2018.

Synpunkter skickas till

WSP Sverige AB, Att: Maria Andersson, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: maria.h.andersson@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Maria Andersson, tel. 010-722 62 58 eller e-post: maria.h.andersson@wsp.com

Sista dag för synpunkter

4 december 2018

Kontaktperson

Maria Andersson

Telefon

010-722 62 58

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Bilagor

Kartbild