Enköping Östra-Litslena och Litslena-Håtuna

Vattenfall Eldistributions samråd Enköping Östra-Litslena samt Litslena-Håtuna.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om nätkoncession för linje för befintlig 70 kV luftledning mellan Enköping Östra-Litslena samt befintlig 70 kV luftledning mellan Litslena-Håtuna, Enköpings, Håbo och Upplands-Bro kommuner, Uppsala och Stockholms län.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintliga luftledningar i Enköpings, Håbo och Upplands-Bro kommuner. De aktuella ledningssträckningarna är befintliga varför något markarbete ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska undersökningssamråd genomföras i enlighet med 6 kap 24 § miljöbalken. Samråd genomförs nu med länsstyrelsen, kommunen och enskilda särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 25 februari 2019.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Ida Zwahlen, Box 574, 211 11 Malmö eller e-post: ida.zwahlen@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Ida Zwahlen, tel. 010-722 91 22 eller e-post: ida.zwahlen@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

25 februari 2019

Kontaktperson

Ida Zwahlen

Telefon

010-722 91 22