Fåglum-Bajaregården

Vattenfall Eldistributions samråd i Fåglum-Bajaregården.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken om förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kV ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län.

Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) ansökte år 2007 om förlängt tillstånd, nätkoncession, för befintlig linje hos Energimarknadsinspektion (Ei). Ei, som handlägger ärendet, har nu begärt att ärendet kompletteras med bl.a samråd med fastighetsägare och andra som är direkt berörda av den befintliga ledningssträckningen.

Vattenfall har för avsikt att fortsätta driften av befintlig 10 kV ledning i nuvarande sträckning och utformning och har därför ansökt om förlängning av koncessionen. Sträckningen omfattar ca 2,3 km luftledning och 0,2 km markkabel och dess syfte är att förse lokalnätet i området med el.

Syftet med samrådet är att informera om projektet och att de som kan vara berörda ska ges möjlighet att framföra synpunkter och ställa frågor gällande den befintliga ledningen. När tidsramen för att lämna synpunkter gått ut, kompletteras samrådsredogörelsen med inkomna yttranden. De synpunkter och frågor som framförs i samrådet kommer att redovisas, och i möjligaste mån bemötas och besvaras, Samrådsredogörelsen kommer sedan att lämnas till Energimarknadsinspektionen för fortsatt handläggning av ärendet.

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken. Samrådsunderlag finns att ladda ner.

Önskas ytterligare information är ni välkomna att kontakta vår konsult Birgitta Olanders, Pöyry Sweden AB, antingen via telefon 070-690 31 13 eller via E-post birgitta.olanders@poyry.com

Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast den 11 januari 2016 till:
Pöyry Sweden AB, Att: Birgitta Olanders, Box 1002, 405 21 Göteborg eller via E-post till birgitta.olanders@poyry.com

Sista dag för synpunkter

11 januari 2016

Kontaktperson

Birgitta Olanders

Telefon

070-690 31 13