Färsna

Vattenfall Eldistributions samråd i Färsna

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att justera sträckningen för befintlig 20 kV luftledning i Färsna, Norrtälje kommun.

Bakgrund
Norrtälje kommun vill tillåta ytterligare bostadsbebyggelse i Färsna och kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. Vattenfall äger en 20 kV luftledning som berör det område som kommunen vill exploatera. Efter önskemål från kommunen utreder nu Vattenfall en justering av ledningens sträckning för att möjliggöra en mer optimal utveckling av bostadsområdet vid Färsna.

Alternativa stråk
Alternativa stråk för ledningen har studerats inom ett utredningsområde som avgränsas av infartsvägen till Färsna gård i norr, Estunavägen i väster, Roslagsbanans tidigare banvall i söder och Balders båge i öster. Fyra stråk har identifierats som samtliga utgår i norr från korsningen mellan befintlig ledning och tillfartsvägen till Färsna gård. Mer information om projektet lämnas i samrådsunderlaget som finns att ladda ner under ”Dokument att ladda ner” till höger här på sidan.

Vad händer nu?
Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. För mer information om samrådsprocessen, se www.vattenfalleldistribution.se/samrad
Samråd om alternativa stråk genomförs nu med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan antas bli särskilt berörda av projektet. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 4 september 2015.

De skickas till:
Rejlers Sverige AB, att. Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala eller e-post: fredrik.nystrand@rejlers.se.
Önskar du ytterligare information går det bra att ladda ner det kompletta samrådsunderlaget och bilagd karta till höger. Har du vidare frågor eller med önskemål om att få samrådsunderlaget hemskickat går det bra att kontakta Fredrik Nystrand på telefon 072-727 49 53 eller e-post: fredrik.nystrand@rejlers.se

Frågor?
Det går även bra att kontakta Katrin Seuss på telefon 070-614 67 29 eller e-post: katrin.seuss@vattenfall.com vid frågor.

Sista dag för synpunkter

4 september 2015

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

Telefon

072-727 49 53