Finnslätten-Enköping

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja och delvis bygga om två befintliga 70 kV ledningar mellan Finnslätten (Västerås) och Enköping.

Bakgrund

För att möta den ökade efterfrågan på kapacitet och driftsäkerhet genomför Vattenfall Eldistribution en spänningshöjning av sitt 70 kV nät i hela Sverige. Konstruktionsspänningen höjs från 77 kV till 145 kV. Planerad spänningshöjning av de två kraftledningarna VLOR (Finnslätten- Östra mottagningsstationen) och ÄL7S1 (Östra mottagningsstationen-Enköping) är en del av detta arbete.

Ledningen VLOR har idag en konstruktionsspänning på 77 kV och måste därmed byggas om för att klara spänningshöjningen. ÄL7S1 är till största delen redan byggd med en konstruktionsspänning på 145 kV och behöver därmed inte byggas om. En kort sträcka, mellan Hälla och Östra mottagningsstationen, har dock konstruktionsspänning 77 kV och måste byggas om för att klara spänningshöjningen. Ledningen i sin helhet har idag tillstånd för att drivas på 70 kV och därav planerar Vattenfall Eldistribution att ansöka om nytt tillstånd för den högre driftspänningen 130 kV.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd om rubricerat ärende, enligt 6 kap. 4 § miljöbalken, med syfte att informera berörda parter samt inhämta synpunkter och information som kan påverka projektet. Separata samrådsunderlag har upprättats för de två ledningarna för att tydliggöra dess olika förutsättningar. I ett första steg genomförs nu stråksamråd. Därefter görs en utvärdering av stråkförslagen och sedan genomförs samråd avseende vald stäckning.

Projektet

Vattenfall Eldistributions utgångspunkt inför spänningshöjningen är att i första hand, ur ett hållbarhetsperspektiv, bibehålla ledningarna i befintlig sträckning och utformning. Det innebär att inga ombyggnationer behöver göras på den sträcka som redan har konstruktionsspänning 145 kV och att sträckan med konstruktionsspänning 77 kV byggs om i samma sträckning och även fortsättningsvis som luftledning. En utredning av alternativa stråk och utföranden för båda ledningarna har dock genomförts och föreliggande samråd gäller samtliga alternativ. Stråkalternativen och en beskrivning av vilka intressen de berör finns att ta del av i respektive samrådsunderlag.

Ytterligare information

Önskar du mer information går det bra att ladda ned samrådsunderlag för de två ledningarna nedan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ella Hagberg eller Jonathan Weck på Sweco Energuide AB.

Ella Hagberg
tel: 08-714 32 41
e-post: ella.hagberg@sweco.se 

Jonathan Weck
tel: 08-695 13 08
e-post: jonathan.weck@sweco.se

Synpunkter i samrådet lämnas till Ella Hagberg på ovan angiven e-postadress eller till: Sweco Energuide AB, att. Ella Hagberg, Box 34044, 100 26 Stockholm, senast den 29 september 2017.

Sista dag för synpunkter

29 september 2017

Kontaktperson

Ella Hagberg

Telefon

08-714 32 41