Finnslätten-Stenby-Tillberga

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 70 kV luftledning mellan Finnslätten-Stenby samt befintlig 20 kV markkabel mellan Finnslätten-Tillberga, båda i Västerås stad, Västmanlands län.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om nätkoncession för linjer (tillstånd) för befintlig 70 kV luftledning mellan Finnslätten-Stenby samt befintlig 20 kV markkabel mellan Finnslätten-Tillberga, båda i Västerås stad, Västmanlands län.

Syftet med ansökan är att behålla befintliga ledningar då de utgör en viktig del av kraftöverföringen i Västerås stad. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 16 augusti 2019.

Under semestertid (vecka 28-31) är möjligheten att svara på frågor via telefon begränsad, yttrande och frågor mottages företrädesvis via mail.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Cecilia Borgenhede, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: cecilia.borgenhede@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Cecilia Borgenhede, Tel: 010-721 05 39, e-mail cecilia.borgenhede@wsp.com

Sista dag för synpunkter

16 augusti 2019

Kontaktperson

Cecilia Borgenhede

Telefon

010-721 05 39

Dokument att ladda ner

Samrådshandling 

BIlaga 1: Kartor