Flemingsberg–Ekudden

Vattenfall Eldistribution AB planerar nya kraftledningar mellan Flemingsberg och Ekudden i Huddinge och Haninge kommuner, Stockholms län, och genomför nu samråd enligt 6 § miljöbalken.

Kartbild över sträckning

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall har idag en 70 kV kraftledning mellan Flemingsberg och Lissma. På denna sträcka planeras en ny dubbel 130 kV kraftledning att byggas parallellt med befintlig 70 kV kraftledning som därefter raseras. En ny 130 kV ledning planeras också mellan Lissma och Ekudden. Ledningarna planeras huvudsakligen att utföras som luftledning.

Samråd

Under hösten 2019 genomförde Vattenfall Eldistribution AB ett avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. I februari 2020 genomfördes ett kompletterande samråd avseende nya lösningar för sträckan närmast transformatorstation Lissma. Samrådshandlingar från dessa samråd finns att ladda ner längst ner på denna sida.

Under vintern-våren 2020 har Vattenfall erhållit svar från Svenska kraftnät att huvudalternativet på sträckan Lissma-Ekudden från samrådet hösten 2019, att uppföra den planerade ledningen i Svenska kraftnäts befintliga stolpar, är möjligt. Under våren 2020 har sträckningen in till Ekudden detaljstuderats. Ett kompletterande samråd genomförs nu för detta avsnitt. Information om detta finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Skriftliga synpunkter, i det kompletterande samrådet, önskas oss tillhanda senast 2020-09-23 till:

Jenny.wintzer@sweco.se

Alternativt
Sweco Energy AB
Att: Jenny Wintzer
Box 340 44
100 26 Stockholm

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Jenny Wintzer på telefon 070-559 27 71.

Sista dag för synpunkter

23 september 2020

Kontaktperson

Jenny Wintzer

Telefon

070-559 27 71