Flemingsberg–Ekudden

Vattenfall Eldistribution AB planerar nya kraftledningar mellan Flemingsberg och Ekudden i Huddinge och Haninge kommuner, Stockholms län, och genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Kartbild över sträckning

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall har idag en 70 kV kraftledning mellan Flemingsberg och Lissma. På denna sträcka planeras en ny dubbel 130 kV kraftledning att byggas parallellt med befintlig 70 kV kraftledning som därefter raseras. En ny 130 kV ledning planeras också mellan Lissma och Ekudden. För denna sträckning finns tre möjliga alternativ. Ledningarna planeras huvudsakligen att utföras som luftledning.

Samråd

Under hösten 2019 genomförde Vattenfall Eldistribution AB ett avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådshandlingar från detta samråd finns att ladda ner längst ner på denna sida.

Till följd av synpunkter som framförts under samrådet har nya lösningar studerats för sträckan närmast transformatorstation Lissma. Ett kompletterande samråd genomförs nu för detta avsnitt. Information om detta finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Skriftliga synpunkter, i det kompletterande samrådet, önskas oss tillhanda senast 2020-03-06 till:

Jenny.wintzer@sweco.se

Alternativt
Sweco Energy AB
Att: Jenny Wintzer
Box 340 44
100 26 Stockholm

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Jenny Wintzer på telefon 070-559 27 71.

Sista dag för synpunkter

11 oktober 2019

Kontaktperson

Jonathan Weck

Telefon

072-214 07 24