Frövifors-Lindesberg

Vattenfall Eldistributions samråd i Frövifors-Lindesberg

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga om 130 kV kraftledningen ML87 och 40 kV kraftledningen ML322 vid BillerudKorsnäs AB:s pappersbruk i Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län.

Bakgrund

Pappersbruket planerar för en utvidgning av verksamhetsområdet vilket medför att ledningen ML87 måste flyttas. I samband med flytten av ML87 planeras ledningen ML322 byggas om så att den ansluter till utbyggd transformatorstation vid pappersbruket. Efter ombyggnationen av ML322 kan en del av befintlig ledning ML322 rivas.

Samrådsprocessen

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Samrådet ska i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket beslutas av länsstyrelsen, ska samrådskretsen utökas.

Vattenfall anser att det redan tidigt i projektet är viktigt att inhämta synpunkter från alla samrådsparter och samråd kommer således att ske med länsstyrelsen, kommunen och enskilda, men även med övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Efter genomfört samråd kring sträckningarna kommer en sammanställning och utvärdering att genomföras, baserad på rådande förhållanden och inkomna synpunkter, i syfte att välja den lämpligaste sträckningen.

Samråd genomförs för att informera om projektet samt att inhämta synpunkter och information till arbetet med att ta fram den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer bifogas tillståndsansökan. Ansökan inlämnas till Energimarknadsinspektionen som är beslutande myndighet för denna typ av ärenden.

Vad händer nu?

Inledande möte med Lindesbergs kommun (genom Bergslagens miljö- och byggförvaltning) har genomförts i april 2015. Samråd genomförs härmed med samtliga myndigheter och organisationer, fastighetsägare och övriga enskilda som kan antas bli berörda av projektet.

Önskar du ytterligare information går det bra att ladda ned det kompletta samrådsunderlaget och bilagd karta till höger. Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta Viktoria Uski på Sweco, telefon 08 714 32 20, e-post: viktoria.uski@sweco.se

Synpunkter i samrådet lämnas till Viktoria Uski på ovan angivna e-postadress eller till: Sweco Energuide AB, att. Viktoria Uski, Box 34044, 100 26 Stockholm, senast den 2 juni 2015.

Sista dag för synpunkter

2 juni 2015

Kontaktperson

Viktoria Uski

Telefon

08 714 32 20