Gällivare-Vassara

Samråd avseende ansökan om koncession för ny 45 kV-ledning, Gällivare kommun.

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om att anlägga en ny 45 kV-ledning i markkabel- och/eller luftledningsutförande mellan station Gällivare och station Vassara enligt Ellagen och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Tolv alternativa sträckningar har studerats för ny 45 kV-ledning. Syftet med den nya ledningen är att höja leveranssäkerheten och att den ska fungera som en extra säkerhet vid planerade och oplanerade avbrott i Gällivare tätort. Mer utförlig information står i samrådsunderlaget, som du hittar längre ner på den här sidan.

Ytterligare information
Inför ansökan genomförs nu samråd med bl.a. myndigheter, organisationer och berörda markägare. Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökan lämnas av Klara Brännström på Sweco, tel. 090-715234.

Synpunkter i ärendet lämnas senast fredag 13 oktober 2017 via e-post till klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till Klara Brännström, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå.

Samrådsmöte

Vattenfall vill även bjuda in er till samrådsmöte avseende den planerade ledningen. På mötet kommer det finnas möjlighet att studera kartor och diskutera projektet, samt lämna synpunkter och önskemål. Representanter från Vattenfall Eldistribution och Sweco kommer att finnas på plats.

Datum: onsdag den 27 september 2017
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
Plats: Folkets hus, Gällivare

Klockan 18:00 hålls en kort presentation om projektet och vi bjuder på fika. Förutom att informera om projektet är syftet med mötet att inhämta synpunkter och önskemål från berörda.

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

13 oktober 2017

Kontaktperson

Klara Brännström

Telefon

090-715234